Heads

6" + 7" Heads for BW-70N Bongo set

BW-70N HEAD SET

7.5" Head for BW-100 Bongo drum

BW-7.5 HEAD ST

6.5" Head for BW-100 Bongo drum

BW-6.5 HEAD ST

Deluxe 8.5" Head for BW-300 Bongo drum

BW-8.5 HEAD DL

Deluxe 7.5" Head for BW-200/BW-300 Bongo drum

BW-7.5 HEAD DL

6.5" Head for BWM Bongo drum

BWM-6.5 HEAD

7.5" Head for BWM Bongo drum

BWM-7.5 HEAD

9" head for PCW-9 conga

PCW-9 HEAD

10" Deluxe head for CWM conga

CWM-10 HEAD

11" Deluxe head for CWM conga

CWM-11 HEAD

12" Deluxe head for CWM conga

CWM-12 HEAD

Darbuka head - 5.9 in. / 15 cm

DARBUKA HEAD 15